Privacybeleid

Infrastructure Telecom Partners: Privacybeleid.

Telecom Infrastructure Partners respecteert uw privacy en streeft ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen.

1. Over Telecom Infrastructure Partners

De Telecom Infrastructure Partners-groep bestaat uit verschillende juridische entiteiten.

Wanneer we in dit privacybeleid verwijzen naar “TIP”, “wij”, “ons” of “onze”, verwijzen we naar het bedrijf van de TIP-groep dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

De bijlage geeft ook aan welk bedrijf van de TIP-groep verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit bedrijf staat bekend als de “verantwoordelijke voor gegevensverwerking”.

2. Doel van dit privacybeleid

Dit privacybeleid informeert u over:

a. Hoe TIP, als verantwoordelijke voor de verwerking, de persoonsgegevens gebruikt en deelt die we verzamelen wanneer we in contact komen met potentiële kandidaten, belanghebbenden (eigenaars van sites en personen met onroerend goedbelangen, klanten en potentiële klanten, inclusief hun werknemers en vertegenwoordigers), huidige en voormalige partners/leveranciers, websitebezoekers, onderaannemers en bezoekers (gezamenlijk “u”/”uw”) door TIP, telkens in het kader van haar zakelijke activiteiten; en

b. Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming onder de toepasselijke wetten en regelgeving inzake gegevensprivacy (inclusief, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU (de “AVG”), de Britse AVG, de Data Protection Act 2018 (VK) en andere toepasselijke wetten inzake privacy, voor zover deze van toepassing zijn op de gegevensverwerking en zakelijke activiteiten van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking) (de “wetten inzake gegevensprivacy”).

Lees dit beleid of enig ander eerlijk verwerkingsbeleid dat we u kunnen sturen wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zorgvuldig door, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe we uw gegevens gebruiken en de redenen waarom we dat doen. Dit beleid vult andere kennisgevingen aan en is niet bedoeld om deze te vervangen.

3. ronnen van persoonsgegevens

Wij zullen de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken op de volgende manieren:

Categorieën van persoonsgegevens / persoonlijke informatie.Hoe we uw gegevens verzamelen.
Belanghebbenden, huurders van TIP of subsidieontvangers.Rechtstreeks van uw kant tijdens de interactie met TIP.
Persoonlijke gegevens van zakelijke partners/leveranciers of persoonlijke informatie.Rechtstreeks door u wanneer TIP diensten van u ontvangt.
Potentiële kandidatenDirect door u, indien u rechtstreeks een aanvraag bij ons hebt ingediend;
Van derden of andere bronnen (bijvoorbeeld via wervingsbureaus), maar in alle gevallen alleen in zoverre dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is. Het kan ook gaan om openbare bronnen zoals professionele netwerkplatforms of vacatureportalen. Ook wanneer we dit moeten doen op grond van de toepasselijke lokale wetgeving. Van bedrijven die achtergrondcontroles uitvoeren, kredietreferentiebureaus en organisaties die diensten voor openbaarmaking en beroepsverbod verlenen.
Cookies van de website.Raadpleeg onze cookiebeleid Política de cookiesom te begrijpen hoe we informatie verzamelen via de cookies op onze website.
Gegevens en initiatieven op het gebied van marketing.Rechtstreeks van u wanneer u in interactie treedt met een vertegenwoordiger van TIP: via websites, telefonisch, per e-mail, via online portals, persoonlijk of via professionele netwerkplatforms.

4. Doel en juridische grondslag van de verwerking:

Wij slaan uw persoonlijke gegevens op en verwerken deze volgens de voorwaarden en wettelijke doeleinden zoals hieronder beschreven:

a. Sollicitatie voor een functie: Wanneer u bij ons hebt gesolliciteerd, verwerken we uw gegevens om uw sollicitatie te behandelen en (alleen indien wettelijk toegestaan en strikt noodzakelijk om uw geschiktheid voor de betreffende functie te beoordelen) voor het uitvoeren van achtergrondchecks.

b. Belanghebbenden: Als u een belanghebbende bent, verwerken we uw gegevens om transacties te onderhandelen met betrekking tot de grondbelangen die u heeft en om onze belangen met betrekking tot deze transacties te beheren.

c. Concessionaris of huurder van een locatie: Als u de concessiehouder of huurder bent van een locatie waarin TIP een belang heeft, verwerken we gegevens voor het onderhandelen over transacties met betrekking tot die locatie en om onze belangen met betrekking tot die locatie te beheren.

d. Het leveren van onze diensten.

e. Naleving van wettelijke verplichtingen: Om te voldoen aan alle wettelijke en regelgevende verplichtingen die we moeten nakomen.

f. Uitoefening of verdediging van onze juridische rechten of in het kader van een gerechtelijke procedure.

g. Werknemers of bezoekers van onze locaties: Voor het registreren en controleren van uw gebruik van onze locaties en/of informatiesystemen om hun veiligheid te handhaven en te beschermen tegen fraude of ongeoorloofde toegang.

h. Voor legitieme zakelijke belangen: Om ze te gebruiken in het kader van onze legitieme zakelijke belangen, zoals het exploiteren van onze website, het efficiënt beheren van onze activiteiten, het uitvoeren van marketingactiviteiten om onze diensten te verbeteren, het onderhouden van zakelijke relaties en het beheren van de beveiliging van ons bedrijf (“legitieme zakelijke belangen”); en

i. Voor het voorkomen en aanpakken van daadwerkelijke of potentiële fraude of illegale activiteiten.

We kunnen persoonlijke informatie overdragen als een actief in het kader van een fusie, overname, faillissement of andere transactie waarbij een derde controle krijgt over het bedrijf geheel of gedeeltelijk. In dat geval mag de derde de manier waarop hij de verkregen persoonlijke informatie gebruikt of deelt niet ingrijpend wijzigen, behoudens enkele uitzonderingen.

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen, overeenkomstig artikel 6 van de AVG:

Categorieën van persoonsgegevens: Doel van de verzamelingJuridische grondslag
Gegevens van belanghebbenden

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen met personen die belangen hebben in onroerend goed, bijvoorbeeld: het beheren van bestaande rekeningen, betalingen uitvoeren en ons in staat stellen betalingen te verwerken met betrekking tot bestaande onroerendgoedbelangen.

Voor potentiële klanten en zakelijke contacten zullen we uw persoonlijke gegevens verwerken om te bepalen of u mogelijk geïnteresseerd bent in een transactie met ons of hoe we u kunnen helpen.

Uitvoering van het contract en/of het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een contract.

Het gerechtvaardigd belang van TIP bij het onderhouden van een zakelijke relatie met belanghebbenden.

Persoonsgegevens van partners/leveranciers.Om diensten te ontvangen van verkopers/partners om producten en diensten van uw kant te ontvangen en TIP in staat te stellen betalingen en bestellingen met betrekking tot de goederen of diensten die u ons levert, te verwerken.Uitvoering van het contract
Persoonsgegevens van potentiële kandidaten.Wanneer u heeft gesolliciteerd voor een functie bij ons: om uw sollicitatie te verwerken en uw achtergrond te controleren (alleen wanneer de wet dit toestaat en strikt noodzakelijk is om uw geschiktheid voor de betreffende functie te beoordelen); voor diversiteit en inclusie doeleinden; of om passende aanpassingen door te voeren die het verwerken van speciale categorieën gegevens zoals informatie over handicaps vereisen (alleen wanneer vereist door de toepasselijke nationale wetgeving).
Persoonsgegevens van bezoekers.

Wanneer u een bezoeker bent van onze locaties, registreren en controleren we uw gebruik van onze locaties en/of informatiesystemen om hun veiligheid te handhaven en te beschermen tegen fraude of ongeautoriseerde toegang.

Als bezoeker van een TIP-website kunt u ons bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken in het kader van directe interacties met u, bijvoorbeeld wanneer u ons vraagt om marketingmateriaal naar u te sturen.

Toestemming, gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van marketingactiviteiten door TIP.
Persoonsgegevens van betrokkenen in het kader van marketinggegevens en initiatieven.Om deel te nemen aan marketing- en zakelijke ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot onze producten en diensten. Dit omvat e-mail- en sms-marketing, andere marketingcommunicatie en het organiseren van evenementen. Ze gebruiken in het kader van onze legitieme zakelijke belangen, namelijk het efficiënte beheer en de werking van ons bedrijf, en het uitvoeren van marketingactiviteiten gericht op het verbeteren van de diensten die wij aanbieden.Toestemming, gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van marketingactiviteiten door TIP.
Cookies van de website.Wanneer u functies gebruikt of onze website bezoekt, inclusief (onder voorbehoud van het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming wanneer dit wettelijk vereist is) het gebruik van cookies op onze website (zie onze Cookiebeleid voor meer informatie).Toestemming, gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van marketingactiviteiten door TIP en bij het exploiteren van de website.

Als we uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan een of meer van de legitieme belangen van TIP (of een derde) zoals uiteengezet in deze sectie, zal TIP ervoor zorgen dat deze belangen niet zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten of belangen. Als u meer wilt weten over de beoordelingen van legitieme belangen die we hebben uitgevoerd, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

5. Speciale categorieën van persoonlijke gegevens

Zoals eerder vermeld, verwerken we uw bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens, indien toegestaan door de wet, op de volgende wettelijke gronden:

a. Uitdrukkelijke toestemming wordt verkregen wanneer de toepasselijke lokale wetgeving dit vereist of in specifieke omstandigheden voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden (artikel 9, lid 2, punt a), GDPR); en

b. Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de verplichtingen en uitoefening van specifieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene op het gebied van werkgelegenheid, sociale zekerheid en sociale bescherming, voor zover toegestaan door de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming of door een collectieve arbeidsovereenkomst overeenkomstig de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, die passende waarborgen biedt voor de fundamentele rechten en belangen van de betrokkene (artikel 9, lid 2, punt b), GDPR).

6. Bewaartermijnen

TIP zal uw persoonlijke gegevens, inclusief marketinggegevens, alleen bewaren voor de tijd die nodig is om het doel of de doelen te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld. Dit omvat het bewaren van deze gegevens om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

We bepalen de geschikte bewaarperiode voor persoonlijke gegevens door een aantal criteria te beoordelen. Deze criteria omvatten: de aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens; de hoeveelheid persoonlijke gegevens die we bezitten; het risico op schade verbonden aan ongeautoriseerd gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens; het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens; de mogelijkheid om dit doel op andere manieren te bereiken; en de relevante wettelijke vereisten.

Voor sollicitanten, als u een functie bij TIP accepteert, bewaren we de informatie die u tijdens het sollicitatieproces heeft verstrekt. Deze worden opgenomen in uw werknemersdossier en bewaard in overeenstemming met het privacybeleid van TIP of de toepasselijke wetgeving.

Als uw sollicitatie niet succesvol is, worden de verstrekte gegevens door TIP gedurende zes (6) maanden bewaard nadat we u onze beslissing hebben meegedeeld. We doen dit om in geval van een geschil aan te tonen dat we geen discriminatie hebben toegepast tegen sollicitanten op basis van verboden redenen en dat we het wervingsproces eerlijk en transparant hebben uitgevoerd.

Na afloop van de zes maanden vernietigen we persoonlijke informatie op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor gegevensbewaring en onze wettelijke en regelgevende verplichtingen.

7. Privacy van kinderen online

Onze website is niet gericht op kinderen en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar, of volgens de lokale wettelijke bepalingen. Als we ontdekken dat we per ongeluk of onbedoeld informatie hebben verzameld over een kind zonder hun toestemming, zullen we deze verwijderen. Als u denkt dat we per ongeluk of onbedoeld informatie hebben verzameld over een kind, neem dan contact met ons op via personaldata@telecom-ip.com.

Opmerking: We verzamelen, gebruiken of verwerken geen persoonlijke gegevens van personen jonger dan 18 jaar op onze website. Als u jonger bent dan 18 jaar, willen we niet dat u uw persoonlijke gegevens op onze website verstrekt.

8. Openbaarmaking en ontvangers van uw persoonlijke gegevens

TIP zal uw persoonlijke gegevens die we over u hebben, niet bekendmaken aan derden en zal hen geen toegang geven tot deze gegevens, behalve in de volgende gevallen:

a. TIP verkoopt een deel van zijn activiteiten of activa. In dat geval kunnen we persoonlijke gegevens bekendmaken aan elke koper of potentiële koper;

b. het is nodig om informatie bekend te maken aan TIP-groepsmaatschappijen of leden van de raad van bestuur van deze bedrijven;

c. aan derden die ons diensten verlenen, zoals IT-diensten of professionele diensten die deze informatie moeten zien en/of andere diensten die helpen bij het verwerken van gegevens namens ons voor de hierboven genoemde doeleinden;

d. in de mate waarin de wet, een toezichthoudende autoriteit of een rechterlijke beslissing dit vereist, bijvoorbeeld als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. Internationale overdrachten

In sommige gevallen kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens die in het VK of de Europese Economische Ruimte (EER) worden bewaard, overdragen naar landen buiten het VK of de EER.

TIP heeft een dochteronderneming in de Verenigde Staten. Af en toe kunnen we persoonlijke gegevens overdragen aan deze entiteit en haar werknemers. Raadpleeg de volledige lijst van derde landen ( ) in Bijlage B hieronder.

De Britse staatssecretaris heeft bepaald dat bepaalde landen buiten het VK een passend beschermingsniveau bieden voor de overdracht van persoonlijke gegevens buiten het VK (“Besluit passendheid VK”).

Evenzo heeft de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit genomen met betrekking tot bepaalde landen waarnaar we persoonlijke gegevens kunnen overdragen buiten de EER (“Adequaatheidsbesluit EER”).

Echter, wanneer we persoonlijke gegevens overdragen buiten het VK of de EER naar landen waar geen adequaatheidsbesluit geldt in het VK of de EER, moeten we ervoor zorgen dat ze op dezelfde manier worden beschermd als bij elke overdracht naar landen waar een adequaatheidsbesluit geldt in het VK of de EER. In dergelijke gevallen betekent dit dat we standaard contractuele clausules nakomen die zijn goedgekeurd door de Britse staatssecretaris of, indien van toepassing, door de Europese Commissie.

Als u meer informatie wilt over hoe nauwkeurig we uw gegevens zullen beschermen bij overdracht buiten het VK of de EER, stuur dan een e-mail naar personaldata@telecom-ip.com.

10. Gegevensbeveiliging: Hoe we uw gegevens opslaan en beschermen

We hebben maatregelen genomen om de veiligheid van de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen en opslaan te waarborgen. We zullen redelijke maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen elke ongeautoriseerde bekendmaking of toegang. We slaan alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt op achter firewalls op servers met beveiligingsbescherming.

11. Toestemming en het recht om deze in te trekken.

Als TIP uw persoonlijke gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de wettigheid van processen die zijn gebaseerd op toestemming vóór deze intrekking. Om uw toestemming in te trekken of te weigeren marketingcommunicatie te ontvangen, neemt u contact met ons op via het e-mailadres personaldata@telecom-ip.com of volgt u de afmeldinstructies die zijn opgenomen in elektronische marketingcommunicatie.

Zodra we kennis hebben genomen van de intrekking van uw toestemming, zullen we uw gegevens niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden die u aanvankelijk hebt aanvaard, tenzij we een andere wettelijke basis hebben om dit te doen op grond van de wet. We moeten mogelijk bepaalde informatie bewaren om aan uw verzoek te voldoen (bijvoorbeeld uw e-mailadres behouden om ervoor te zorgen dat het niet op onze marketinglijst staat).

12. Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming in de EER en het VK

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

a. Recht op toegang – U heeft het recht om TIP te vragen kopieën van uw persoonlijke gegevens naar u te sturen.

b. Recht op rectificatie – U heeft het recht om TIP te vragen om eventuele onjuiste informatie te corrigeren. U heeft ook het recht om TIP te vragen ontbrekende informatie aan te vullen.

c. Recht op verwijdering – U heeft het recht om TIP te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.

d. Recht op beperking van verwerking – U heeft het recht om TIP te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.

e. Recht van bezwaar tegen verwerking – U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door TIP, onder bepaalde voorwaarden, wanneer wij ons baseren op een legitiem belang of dat van een derde.

f. Recht op gegevensoverdraagbaarheid – U heeft het recht om TIP te vragen de gegevens die we hebben verzameld over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden.

13. Hoe u contact kunt opnemen met de bevoegde autoriteit:

In de EER en het VK heeft u op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder (of toezichthoudende autoriteit) voor gegevensbescherming in het lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. U vindt een volledige lijst van toezichthoudende autoriteiten op deze link.

We waarderen het echter als u eerst contact met ons opneemt voordat u contact opneemt met de bevoegde toezichthouder, zodat we kunnen proberen uw zorgen eerst aan te pakken. In het VK is deze autoriteit de Information Commissioner’s Office (ICO), die hier kan worden gecontacteerd.

14. Hoe u contact met ons kunt opnemen:

Als u vragen heeft over het privacybeleid van TIP, de gegevens die we over u hebben of als u uw rechten wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Stuur ons een e-mail naar het volgende adres: personaldata@telecom-ip.com

15. Wijzigingen in ons privacybeleid:

Wij zullen eventuele wijzigingen in ons privacybeleid op deze pagina publiceren. We nodigen u uit om deze regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van updates of wijzigingen in ons privacybeleid.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 29 juni 2023.

Bijlage 1

Deel A – Entiteiten in het Verenigd Koninkrijk en de EER

België:

Telecom Infrastructure Partners Belgium BV

Tsjechië:

Telecom Infrastructure Partners Czech Republic, s.r.o.

Denemarken:

Telecom Infrastructure Partners (Denemarken) ApS

Frankrijk:

Telecom Infrastructure Partners France SAS

Italië:

Telecom Infrastructure Partners Italia Srl Unipersonale Immobiliare Senza Fili Alfa S.r.L.

Polen:

Telecom Infrastructure Partners, Sp. Z.o.o

Spanje:

Telecom Infrastructure Partners S.L.U.

VERENIGD KONINKRIJK:

Nile UK Service Company Limited

TIP Alpha Limited

Entiteiten in Luxemburg:

Nile Topco S.à r.l.

Nile Midco S.à r.l.

Nile Finco S.à r.l.

TIP Alpha S.à r.l.

Deel B – Entiteiten in derde landen

Colombia:

Telecom Infrastructure Partners Colombia S.A.S

Chili:

Telecom Infrastructure Partners Chile, SpA

Peru:

Telecom Infrastructure Partners Perú, S.A.C.

Zuid-Korea:

Telecom Infrastructure Partners Korea LLC

VERENIGDE STATEN:

TIP Alpha USA,LLC

Translate »